იმერეთში ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 119 ფაქტი დაფიქსირდა

07 ივლისი, 2019 111


იმერეთში ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 119 ფაქტი დაფიქსირდა

2019 წლის 01 იანვრიდან 30 მაისისჩათვლით, ხე-ტყისუკანონომოპოვებისადატრანსპორტირების 1 121 ფაქტიგამოავლინეს გარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამინისტროსგარემოსდაცვითიზედამხედველობისდეპარტამენტისთანამშრომლებმა,  მათ შორის 93 ფაქტისისხლისსამართლისდანაშაულისნიშნებსშეიცავს

ხე-ტყისუკანონომოპოვებისადატრანსპორტირებისყველაზემეტი - 447 ფაქტიგამოვლინდა კახეთის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს მასშტაბით - 88, იმერეთში - 119, გურიაში - 16, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში - 18, აჭარისრეგიონულისამმართველოსსამოქმედოტერიტორიაზე - 100, მცხეთა-მთიანეთში - 32, შიდაქართლში - 57, ქვემოქართლის მასშტაბით - 102, სამცხე-ჯავახეთისრეგიონულისამმართველოსმასშტაბით - 130, ხოლოთბილისში - 12 ფაქტიდაფიქსირდა.

ჯამში, 12 429 3-მდე უკანონოდმოპოვებული ხე-ტყეა ამოღებული.

ამავეპერიოდში, დაფიქსირდასახერხისაამქროსტექნიკურირეგლამენტისდარღვევის 278 ფაქტიდა ამოღებულია 120 ერთეულიდაურეგისტრირებელისახერხი. მასალები, შემდგომირეაგირებისთვის, შესაბამისუწყებებშიაგადაგზავნილი.

скачать dle 12.0
კომენტარები
აგრეთვე იხილეთ: